O nás

Za vznikem společnosti Plastic Invasion stojí zejména vášeň pro stavbu plastikových modelů. Vášeň pro miniaturní svět inspirovaný reálnými předlohami z dob minulých i těch současných.

Stavět své oblíbené předlohy do podoby realistických modelů však znamená strávit stovky a stovky hodin usilovné práce s modelářskými technikami. S technikami, které jsou již zkušenými modeláři vyzkoušeny a které skýtají to pravé tajemství vedoucí k úspěchu a k opravdovému mistrovství. Snahou společnosti Plastic Invasion je zpřístupnit tyto techniky široké modelářské i laické veřejnosti a nabídnout jí ucelený a detailní pohled do zákulisí tvorby jedinečných modelářských děl.


Objednat

Vyplňte prosím Vaše jméno Please enter Subject
 
Please enter your Message

Distributoři

Client

Nordland Models

www.nordlandmodels.com

E-shopu pro modeláře, nadšence a milovníky bojové techniky, letadel a lodí.

Client

Obchod Válka

obchod.valka.cz

Internetový i kamenný obchod s plastovými modely a modelářským sortimentem.

Client

Artur Model Centrum

www.arturmodel.cz

E-shop s plastikovými modely a doplňky k nim. Specialista na výrobky firmy Eduard a provozovatel kamenných prodejen v Praze a ve Slaném.

Client

Military Models Shop

www.militarymodels.cz

Stavebnice a hotové modely vojenské techniky, bojová vozidla, tanky, vojenská letadla a helikoptéry, vojenská, hasičská a policejní auta, DVD, vojenské knihy.

Client

Model diorama

www.model-diorama.cz

Plastikové modely, figurky, diorama, doplňky, airbrush, nářadí

Client

Magnet Press

www.press.sk

Spoločnosť Magnet Press Slovakia už dvadsať rokov pôsobí na slovenskom časopiseckom trhu. Pôvodne sa venovala iba distribúcii odborných periodík z ČR, s dôrazom na časopisy orientované na letectvo, armády, vojenskú techniku a históriu, modelárstvo a športové lietanie. Neskôr toto svoje pôsobenie rozšírila do oblasti poskytovania predplatného servisu pre významné vydavateľské domy z ČR i SR.

Client

Knihy ABZ

knihy.abz.cz

Naší filosofií je mít co možná nejkompletnější nabídku českých publikací, kterou jsme schopni spolehlivě expedovat maximálně do několika málo dnů tak, abychom dostáli našemu sloganu a naši zákazníci byli opravdu spokojení, což soudě podle jejich vyjádření se nám dosud v drtivé většině případů skutečně daří.

Client

Plastikový model.cz

www.plastikovy-model.cz/

Modelářský internetový obchod, který Vám nabízí stavebnice všech druhů, typů a měřítek. U každého modelu najdete výrobcem doporučené odstíny barev i jejich alternativy od jiných značek. Samozřejmostí je i snadný výběr doplňkového sortimentu.

Client

MPM

www.mpmshop.cz/

Plastikové modely aut, tanků, letadel, lodí, motorek , autodráhy Faro, modelářské barvy, potřeby a doplňky. RC auta, RC náhradní díly, gumy, karoserie.

Client

MN - modelář

www.mn-modelar.cz/cs/

Internetový a kamenný obchod pro modeláře s bohatými skladovými zásobami.

MODEL PLAC

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

I. Všeobecná ustanovení
 1. Účelem těchto Všeobecných obchodních a dodacích podmínek (dále též VODP), je podrobná úprava smluvních vztahu vznikajících mezi prodávajícím a kupujícím při prodeji zboží a poskytování služeb. Tyto VODP společně s konkrétními podmínkami prodeje, jež jsou obsaženy v dokumentu nazvaném “Kupní smlouva“, představuji úplnou dohodu smluvních stran o podmínkách prodeje a nahrazuji všechny sporné podmínky navrhované kupujícím a předchozí ústní či písemné ujednání. V případě, že z “Kupní smlouvy“ bude vyplývat odchylné ujednání smluvních stran oproti těmto VODP, pak obsah “Kupní smlouvy“ je nadřazen těmto VODP.
 2. VODP jsou pro smluvní strany závazné ode dne, kdy byly strany seznámeny s jejich obsahem a počínaje tímto dnem se těmito VODP řídí veškeré vztahy z kupních smluv, které budou obsahovat písemný odkaz na tyto VODP. VODP jsou rovněž závazné, pokud budou přílohou uzavřené kupní smlouvy nebo v “Kupní smlouvě“, 'potvrzení objednávky“ apod. bude na ně odkazováno.
 3. Kterékoliv změny, doplňky a dodatky kupní či jiné smlouvy jsou přípustné pouze písemnou formou, po předchozím odsouhlaseni oběma smluvními stranami. Za právní úkony učiněné písemně jsou považována též telegrafická, dálnopisná, faxová a elektronická sdělení.
 4. Pro přijetí návrhu kupní smlouvy je stanovena lhůta ("opce“). Kupní smlouva je uzavřena akceptaci kupujícím ve lhůtě stanovené prodávajícím. Ke vzniku smlouvy dojde i v případě, že kupující potvrdí objednávku i po uvedené opční lhůtě a prodávající toto potvrzeni objednávky bez zbytečného odkladu neodmítne.
 5. Veškeré informace, technické údaje a ostatní podklady poskytnuté prodávajícím kupujícímu v souvislosti s jednáním o uzavřeni kupní smlouvy jsou obchodním tajemstvím prodávajícího. Kupující se zavazuje, že bez předchozího souhlasu prodávajícího tyto informace nepoužije pro svou potřebu v rozporu s účelem smlouvy ani je nezpřístupní třetím osobám.
 6. V případě, že kupující nesplní některý ze svých závazků vyplývajících z uzavřené smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím, může prodávající buďto trvat na jeho splnění nebo může odstoupit od smlouvy. V obou případech má prodávající nárok na náhradu škody která mu vznikla nesplněním závazku ze strany kupujícího.
 7. Uzavřená kupní smlouva nemůže být kupujícím zrušena ani pozastavena, pokud se na tomto písemně nedohodne s prodávajícím.
II. Balení
 1. Pokud kupující nebude požadovat speciální způsob balení zboží, je prodávající povinen opatřit baleni obvyklé a vhodné pro expedici dodávaného druhu zboží.
 2. Okamžikem převzetí zboží přechází na kupujícího vlastnické právo k obalům, tedy k prostředkům, které jsou určeny k pojmutí, ochraně, manipulaci a přepravě zboží (viz ust. § 2 zákona o obalech). Současně s převodem vlastnického práva k obalům přebírá kupující veškeré povinnosti vyplývající z ust. § 10 a 12 zákona o obalech v platném zněni, zejména povinnost využití odpadu z obalů. Režim přechodu vlastnického práva ke zboží dle čl, V. těchto VOPD zůstává tímto ujednáním nedotčen.
 3. S odvoláním na skutečnosti uvedené v předcházejícím bodě tohoto článku VOPD jsou přepravní pomůcky (balící materiál, plachtoviny, vázací drát, dřevěné proklady, zarážky atd.) považovány za nevratné obaly, k jejichž dalšímu využití či likvidaci v souladu se zákonem o obalech je zavázán kupující na své náklady.
III. Cena a platební podmínky
 1. Dohoda o výši ceny zboží je základní podmínkou vzniku kupní smlouvy.
 2. Prodávající je oprávněn zvýšit cenu zboží v případě, že v době po „potvrzení objednávky“ dojde k podstatnému a při uzavření smlouvy nepředpokládanému zvýšení cen základních surovin nebo jiných složek nákladů nezbytných k výrobě zboží. Prodávající oznámí kupujícímu částku upravené kupní ceny písemně, s doložením způsobu tohoto výpočtu.
 3. Cena zboží bude zaplacená kupujícím v termínu dohodnutém v kupní smlouvě.
 4. V případě, že kupující je v prodlení se splněním peněžitého závazku, nebo jeho části, je dlužník povinen platit úroky z prodlení ve výši 0,03% z dlužné částky za každý den prodlení.
 5. Při sjednávání podmínek kupní smlouvy je prodávající oprávněn požadovat zajištění závazku kupujícím k zaplacení kupní ceny, a to formou akreditivu, bankovní garance či jiným vhodným způsobem. Forma a podmínky akreditivu, bankovní garance či jiný dohodnutý způsob zajištění musí být v souladu s podmínkami na nichž se smluvní strany dohodly v „potvrzení objednávky“, kupní smlouvě či jiném dokumentu. V případě, že kupující řádně a včas nesplní dohodnuté podmínky zajištění závazku, má prodávající právo pozastavit plnění dodávky, přip. právo od kupní smlouvy odstoupit.
 6. Pokud kupující nedodrží platební podmínky, má prodávající právo zadržet dosud nesplněná dodávky ze všech smluv uzavřených s kupujícím, aniž to znamená jakékoliv porušení smlouvy či prodlení s plněním na straně prodávajícího. Nedodržení platebních podmínek je považováno za podstatné porušení smlouvy, které opravňuje prodávajícího k okamžitému odstoupení od smlouvy.
 7. V případě, že prodávající obdrží informace o okolnostech, které mohou snížit důvěryhodnost kupujícího (špatná platební morálka, likvidace, návrh na prohlášení insolvence, okolnosti svědčící předlužení apod.), je oprávněn vyzvat kupujícího k okamžitému zaplacení všech závazků vyplývajících z již vystavených faktur, bez ohledu na termín jejich splatnosti, kupující je povinen zaplatit tyto závazky nejpozději do 5 dnů ode dne doručení této výzvy. Prodávající je rovněž oprávněn v takovém případě požadovat u všech dosud nesplněných dodávek platbu ceny předem, a to bez ohledu na již dohodnuté platební podmínky. Prodávající je dále oprávněn uplatnit výhradu vlastnického práva dle čl.V VODP a odebrat kupujícímu dosud nezaplacené zboží.
IV. Dodání a expedice zboží
 1. Rizika ztráty a poškození zboží přechází na kupujícího v souladu s obsahem sjednané dodací doložky dle Mezinárodních pravidel pro výklad dodacích doložek dle INCOTERMS 2000 a nebo INCOTERMS 2010.
 2. Lhůta dodání zboží může být prodávajícím přiměřeně prodloužena o dobu potřebnou k odstranění překážek znemožňujících plnění prodávajícího. Prodávající bude neprodleně informovat o této skutečnosti kupujícího.
 3. Prodávající má právo prodloužit dodací lhůtu o dobu, po kterou je kupující v prodlení s plněním svého závazku vůči prodávajícímu, a to i z jiné smlouvy.
 4. Kupující je povinen doručit prodávajícímu písemné dopravní instrukce k přepravě zboží do místa určení, a to v rámci sjednávání podmínek příslušné obchodní smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Součásti dopravní instrukce budou všechny relevantní informace nezbytné k přepravě zboží, a to zejména identifikace příjemce a místa vykládky zboží, pracovní doba pro převzetí zásilky, specifikace svátku a dalších omezení v převzetí zásilky příjemcem. V případě, že prodávající neobdrží dopravní instrukce, je oprávněn odložit datum dodání zboží, aniž by to znamenalo porušení smlouvy z jeho strany. Pokud bude dopravní instrukce neúplná či nepřesná je kupující zavázán k zaplacení veškerých dodatečných výdajů a škod vzniklých prodávajícímu.
 5. Prodávající je oprávněn uskutečnit dílčí dodávky, jakož i splnit dodávku zboží před dohodnutým termínem.
 6. Nezbytnou podmínkou způsobilosti zboží k jeho expedici je rovněž řádné zaplacení všech splatných pohledávek prodávajícího za kupujícím ze všech ostatních smluvních vztahů.
 7. Nepřevezme-li kupující i přes urgence prodávajícího zboží v době a na místě sjednaném podle kupní smlouvy, je prodávající oprávněn, pokud netrvá na splnění smlouvy, odstoupit od smlouvy, zboží prodat jinému zájemci a nárokovat na kupujícím náhradu za eventuálně vzniklou škodu.
 8. V případě, že je zboží dodáváno kupujícímu – subjektu zaregistrovanému k dani z přidané hodnoty (DPH/VAT) na území jiného státu EU, podléhá prodej zboží daňové výjimce (osvobození). Dokladem o dodání tohoto zboží do jiného státu EU jsou příslušné přepravní doklady, zejména nákladní list CMR, CIM, Bs/L atd. V případě, že dodání zboží je uskutečňováno dle doložku dodání EXW, FCA, FOB (INCOTERMS 2000 a nebo INCOTERMS 2010) , podle nichž nese riziko škody a náklady přepravy kupující, zavazuje se kupující neprodleně doručit prodávajícímu písemné potvrzení či jiný doklad osvědčující dodání a převzetí zboží v místě určení v dané zemi.
 9. Kupující se zavazuje neprodleně písemně informovat prodávajícího o veškerých změnách týkajících se jeho daňové identifikace (DPH/VAT číslo) příp. též o změně režimu v registraci DPH/VAT (plátce – neplátce).
V. Vlastnické právo ke zboží
 1. Zboží zůstává vlastnictvím prodávajícího až do doby, dokud kupující neuhradí cenu zboží v plné výši. (tzv. „výhrada vlastnictví“).
 2. Kupující je oprávněn prodávat zboží s výhradou vlastnictví pouze v rámci běžné obchodní činnosti, za běžných obchodních podmínek a pokud není ve zpoždění s placením, ovšem za předpokladu, že svého odběratelé upozorní při prodeji tohoto zboží na existenci výhrady vlastnictví. Kupující není oprávněn činit jiné dispozice s tímto zbožím, zejména zřídit k tomuto zboží zástavní právo, či poskytnout jiné jištění ve prospěch třetí osoby.
 3. V případě, že bude kupující v prodlení s placením ceny zboží, je prodávající oprávněn vyzvat kupujícího k okamžitému vydání tohoto zboží a dostavit se k převzetí zboží do místa jeho uložení. Kupující je povinen umožnit prodávajícímu převzetí zboží.
VI. Vyšší moc
 1. V případě, že v průběhu trvaní smluvního vztahu dojde k událostem, které v době vzniku smlouvy nelze předvídat a které způsobí některé se smluvních stran částečnou či úplnou překážku v plnění jejich smluvních povinnosti, zejména k okolnostem tzv. vyšší moci zavazuji se smluvní strany bez zbytečného odkladu vzájemně se o těchto událostech informovat a projednat další opatření. Okolnostmi tzv. vyšší moci jsou události, které nelze odvrátit při veškeré péči, již lze po příslušné smluvní straně požadovat, zejména stávka, válka, jiné nepokoje, obchodní, měnová, politická či jiná opatření úřadů, přírodní události jako požár, povodeň, zemětřesení apod., dále prodávajícím nezaviněné zpoždění dodávek materiálů a komponentů, dopravní výluky či zpoždění, výrobní havárie a obdobné události vyšší moci, včetně rozhodnutí či pokynu příslušného státního orgánu, které naruší či znemožní plnění smluvních povinnosti.
 2. Pokud překážka v důsledku vyšší moci působí po dobu nepřesahující 20 kalendářních dnů, jsou smluvní strany povinní splnit své závazky vyplývající z této smlouvy, jakmile účinky vyšší moci pominou, přičemž dodací lhůty a všechny ostatní termíny se posouvají o dobu působení vyšší moci. Trvá-li překážka vyšší moci po dobu platnosti této smlouvy déle než 20 kalendářních dnů, má každá ze smluvních stran právo od této smlouvy odstoupit.
VII. Odpovědnost za vady – reklamace
 1. Prodávající je povinen dodat předmět kupní smlouvy v množství, jakosti a provedení dle technické specifikace uvedené v potvrzení objednávky.
 2. Zjevné vady zboží, jakož i množstevní vady, které bylo možné zjistit při pečlivé kontrole při převzetí zboží, musí kupující oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15ti dnů od převzetí zásilky zboží příjemcem. Ostatní vady zboží, které nemohly být při pečlivé kontrole po doručení zboží zjištěny, musí kupující oznámit neprodleně po jejich zjištění, nejpozději však do šesti měsíců od převzetí zboží. Pokud kupující neoznámí zjištěné vady v uvedených lhůtách a dohodnutým způsobem, jeho nároky z vad zboží zanikají.
 3. Veškerá reklamace vad zboží musí být písemná a musí obsahovat identifikační údaje reklamované dodávky (číslo potvrzení objednávky, datum dodání, číslo tavby atd.), popis zjištěných vad, s doložením důkazů o vadách. Kupující je povinen umožnit prodávajícímu přístup k reklamovanému zboží za účelem prověření oprávněnosti reklamace. Prodávající je povinen do 30ti dnů od obdržení reklamace sdělit své stanovisko k reklamaci. Množstevní reklamace musí být doložena průkazným dokumentem (vážním lístkem) nezávislého subjektu. Množstevní vadou není odchylka v dodaném objemu v rozsahu +/-5% (pět procent), pokud z kupní smlouvy nevyplývá jiná toleranční množstevní odchylka.
 4. Kupující je povinen zabezpečit oddělené skladovaní reklamovaného zboží, a to až do dne vyřízení reklamace. Volné nakládání s uvedeným zbožím, které by znesnadňovalo nebo znemožňovalo reklamační řízení, je bez předchozího souhlasu prodávajícího nepřípustné. Pokud kupující poruší uvedené povinnosti a rovněž neumožní prodávajícímu přesvědčit se o existenci vady, event. mu neumožní přístup ke zboží, neposkytne prodávajícímu na jeho žádost vzorky reklamovaného zboží, jsou tyto skutečnosti důvodem pro odmítnutí reklamace.
 5. V případě oprávněné reklamace zboží má prodávající povinnost dle své volby poskytnout slevu z ceny zboží nebo uskutečnit nové bezvadné plnění za původně sjednaných podmínek nebo v dohodnuté lhůtě vady odstranit.
 6. V případě, že kupujícímu vznikne škoda v důsledku porušení jakýchkoliv povinnosti prodávajícího dle kupní smlouvy (např. v důsledku vadné dodávky zboží), aniž by zde byly dány okolnosti vylučující odpovědnost za škodu, bude prodávající zavázán pouze k úhradě skutečné škody prokazatelné vyčíslené kupujícím, nikoliv však k úhradě ušlého zisku, maximálně však do výše částky odpovídající 100% (sto procent) kupní ceny zboží. Pro případ vzniku škody z porušení různých závazků prodávajícího, tj. souhrnná odpovědnost prodávajícího za škody vzniklé kupujícímu, v žádném případě nepřekročí 100% (sto procent) celkové kupní ceny.
VIII. Závěrečná ustanovení
 1. Všechny spory, které by mohly vzniknout z této smlouvy a v souvislosti s ní, budou strany řešit především vzájemnou dohodou a smírnou cestou. Nedojde-li k dohodě smluvních stran o smírném vyřešení tohoto sporu, je k jeho rozhodnutí s konečnou platnosti příslušný Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v Praze podle jeho Řádu, třemi rozhodci ustanovenými dle tohoto Řádu. Smluvní strany se zavazuji splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm stanovených. Rozhodčí nález doručený oběma stranám je vykonatelným exekučním titulem.
 2. Právní vztahy vznikající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, jakož i záležitosti neřešené v prodejních podmínkách, se budou řídit českým hmotným právem.

V Praze dne 11.11. 2014
Plastic Invasion s.r.o.

Ke stažení

Dvd obal

Fotografie DVD obalu

Stáhnout

Ukázky z DVD

Ilustrační obrázky z DVD

Stáhnout

Logo

Logo Plastic Invasion

Stáhnout

Trailer

Trailer Plastic Invasion

Stáhnout

Úvodní video

Úvodní video ze sekce úvod

Stáhnout

Banner

Banner k umístění na vaše stránky

Stáhnout

Kontakt

info@plasticinvasion.com +420 776 622 110
+420 602 253 934

Plastic Invasion s.r.o.
IČ: 03604926
Na Míčánkách 901/6, Praha 10, 101 00